Từ ngày 29/12/2015, tất cả các sản phẩm có nguồn gốc thực vật từ Peru được phép xuất khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên đối với những sản phẩm là đối tượng bị kiểm dịch thực vật thì cần phải tuân theo những quy định hiện hành về kiểm dịch thực vật.

 

Tham khảo ở: http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/danh-sach-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-xuat-nhap-khau-thuy-san-cua-viet-nam/thuc-vat/-1/

 

Nguồn: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản (NAFIQUAD)